Statut

 1. Polskie Stowarzyszenie Mentoringu zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest stowarzyszeniem działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855, z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, a działalność swoją opiera na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników i inne osoby na podstawie umów cywilno-prawnych.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.
 4. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie może również działać w innych krajach z poszanowaniem prawa kraju, w którym działa.
 5. Pod warunkiem przestrzegania zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Polska jest stroną, Stowarzyszenie ma prawo ubiegać się o członkostwo w organizacjach międzynarodowych, a zwłaszcza tych propagujących i realizujących działalność związaną z rozwojem mentoringu oraz kapitału ludzkiego i intelektualnego w świecie.
 6. Stowarzyszenie może używać skrótu „PSM”. W kontaktach z podmiotami zagranicznymi Stowarzyszenie może używać nazwy: „Polish Mentoring Association”.
 7. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
 1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem utworzonym w celu:
  1. reprezentowania interesów członków, rozwijania stałych kontaktów, wymiany informacji i wiedzy pomiędzy członkami a władzami państwowymi i samorządowymi, związkami pracodawców i innymi instytucjami oraz organizacjami,
  2. oddziaływania na proces legislacyjny i tworzenia projektów przepisów prawa związanych z celami statutowymi Stowarzyszenia,
  3. stworzenia i opisania oraz uaktualniania standardów pracy w zawodzie mentora,
  4. prowadzenia działań mających na celu wpisanie zawodu mentora na listę zawodów 
w Polsce,
  5. tworzenia i propagowania standardów pracy, kompetencji oraz zasad pracy profesjonalnych mentorów w szczególności poprzez wydawanie certyfikatów ,
  6. przestrzegania zasad etycznych w odniesieniu do mentoringu,
  7. propagowania oraz ścisłego przestrzegania standardów oraz norm odnoszących się do wszelkiej działalności związanej z mentoringiem w przedsiębiorstwach i innych organizacjach oraz popularyzowania i podnoszenia rangi funkcji mentora w firmach i innych organizacjach,
  8. tworzenia i promocji innowacyjnych narzędzi, metod i rozwiązań związanych 
z rozwojem mentoringu,
  9. podnoszenia kwalifikacji osób związanych zawodowo lub poza zawodowo 
z mentoringiem, podnoszenia kwalifikacji w zakresie mentoringu, także wśród menedżerów oraz osób zarządzających firmami,
  10. rozwijania stałych kontaktów pomiędzy osobami związanymi zawodowo 
z mentoringiem poprzez tworzenie sieciowej platformy wymiany wiedzy, doświadczeń i informacji w oparciu o nowoczesne narzędzia internetowe oraz metody tradycyjne,
  11. tworzenia i rozwijania internetowej platformy współpracy, wymiany wiedzy, doświadczeń i popularyzacji najlepszych wzorców w zakresie mentoringu na poziomie krajowym 
i międzynarodowym,
  12. promocji i tworzenia nowoczesnych narzędzi i technik informatycznych wspomagających rozwój mentoringu oraz funkcjonowanie firm i organizacji w warunkach nowoczesnej gospodarki,
  13. współpracy z organizacjami biznesowymi, naukowymi, pozarządowymi, samorządowymi, wyznaniowymi i rządowymi związanymi z ideą mentoringu w celu popularyzacji 
i upowszechniania najnowszej wiedzy, narzędzi i metod rozwoju mentoringu,
  14. wzmacniania i propagowania oraz czynnego udziału w tworzeniu profesjonalnych narzędzi i metod w zakresie mentoringu, podnoszenia kwalifikacji mentorów w organizacjach oraz eksponowania wartości ukierunkowanych na wysoką jakość procesów mentoringowych na poziomie kraju i organizacji, czynnego udziału w kształtowaniu, promocji i wzmacnianiu mechanizmów usprawniających funkcjonowanie rynku mentoringu w Polsce, w szczególności 
w zakresie wpisania długoterminowych programów rozwijających kompetencje mentoringowe 
w system edukacyjny na poziomie zawodowym, średnim, wyższym odpowiadając na potrzeby rynku pracy,
  15. promocji i czynnego udziału w tworzeniu i wzmacnianiu mechanizmów, metod 
i narzędzi, które pozwolą na efektywne zaangażowanie pracodawców w system edukacyjny w celu możliwie najlepszego przygotowania kompetencyjnego i zawodowego profesjonalnych mentorów oraz osób korzystających z oferty mentorów,
  16. propagowania i czynnego udziału w tworzeniu standardów kwalifikacji i kompetencji zawodowych mentora w powiązaniu z wymaganiami rynku pracy,
  17. prowadzenia działalności naukowej, badawczej i promocyjnej w zakresie wiedzy 
o mentoringu, ze szczególnym uwzględnieniem metod i narzędzi pomiaru efektywności programów mentoringowych, opisu aktualnych trendów i zmian zachodzących na rynku pracy,
  18. prowadzenia działalności naukowej, badawczej i promocyjnej w zakresie rozwoju systemu edukacji mentoringowej, opisu aktualnych trendów na rynku edukacyjnym 
i zachodzących zmian,
  19. promocji i czynnego udziału w tworzeniu i wzmacnianiu systemu kształcenia ustawicznego, organizowania i doskonalenia metod rozwoju kompetencji mentoringowych wśród kadr menedżerskich i specjalistycznych oraz osób w wieku 50+,
  20. promocji i czynnego udziału w tworzeniu mechanizmów i narzędzi wspierających rozwój gospodarki opartej na wiedzy oraz w zakresie zarządzania wiedzą i zarządzania zmianą,
  21. zwalczania wszelkich form dyskryminacji na rynku pracy, promocji równych szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz promocji różnorodności,
  22. propagowaniu i czynnego udziału w tworzeniu standardów społecznej odpowiedzialności biznesu oraz wolontariatu,
  23. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, zagrożonych zwolnieniem z pracy i poszukujących pracy,
  24. wspomagania wspólnot i społeczności lokalnych oraz samorządów w zakresie rozwoju mentoringu oraz zarządzania i rozwoju kapitału intelektualnego,
  25. wspomagania inicjatyw związanych z rozwojem gospodarczym i przedsiębiorczością 
o charakterze lokalnym, regionalnym, transgranicznym, ogólnopolskim i międzynarodowym,
  26. rozpowszechniania informacji na temat dostępnych środków publicznych, w tym 
z funduszy UE, przeznaczonych na wsparcie rozwoju mentoringu, rynku pracy i edukacji ustawicznej,
  27. działania na rzecz rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz administracji samorządowej i państwowej różnych szczebli, szczególnie w zakresie rozwoju mentoringu.
 2. Stowarzyszenie realizuje cele powyższe poprzez:
  1. partnerską współpracę przy projektach i inicjatywach zgodnych z celami Stowarzyszenia z organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego, organizacjami gospodarczymi i społecznymi, związkami zawodowymi i pracodawców, instytucjami edukacyjnymi 
i innymi podmiotami działającymi na rzecz rozwoju rynku pracy i zasobów ludzkich, w kraju i za granicą,
  2. wyrażanie opinii i zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących mentoringu 
i rozwoju kapitału intelektualnego oraz pozostałych sprawach wymienionych w celach Stowarzyszenia zarówno publicznie jak i wobec władz oraz instytucji,
  3. organizowanie projektów i programów związanych z zagadnieniami określonymi 
w celach Statutowych Stowarzyszenia,
  4. uczestnictwo w projektach współfinansowanych ze środków publicznych, w tym 
z funduszy UE w zakresie tematycznym związanym z działalnością Stowarzyszenia,
  5. podejmowanie działalności naukowej, edukacyjnej i badawczej w zakresie zagadnień określonych w celach Statutowych Stowarzyszenia,
  6. wspomaganie kształcenia menedżerów, pracowników, uczniów i studentów, sportowców, przedstawicieli innych zawodów, w których istnieje potrzeba rozwijania roli mentora 
i podopiecznego (mentee) oraz tworzenie programów edukacyjnych i certyfikacyjnych,
  7. realizację programów edukacyjnych angażujących pracodawców w system edukacyjny,
  8. prowadzenie działalności informacyjnej, doradczej i konsultacyjnej z dziedziny mentoringu oraz zarządzania kapitałem ludzkim i intelektualnym, rozwoju rynku pracy, edukacji oraz przedsiębiorczości,
  9. prowadzenie działalności integracyjnej członków Stowarzyszenia i osób związanych 
z rozwojem mentoringu i zarządzaniem kapitałem ludzkim i intelektualnym poprzez aktywność szkoleniową, kulturalną i rekreacyjną,
  10. organizowanie treningów, szkoleń, seminariów, warsztatów, konferencji i konkursów tematycznych związanych z działalnością Stowarzyszenia,
  11. prowadzenie portali internetowych i rozwijanie narzędzi IT w zakresie tematyki związanej z celami statutowymi Stowarzyszenia,
  12. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie tematycznym zbieżnym z celami Stowarzyszenia,
  13. promowanie działalności Stowarzyszenia oraz jego standardów w Polsce i za granicą,
  14. promowanie celów Stowarzyszenia w środkach masowej komunikacji.
 1. Stowarzyszenie może zrzeszać członków zwyczajnych i wspierających.
 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna.
 3. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być zarówno obywatele polscy jak 
i cudzoziemcy.
 4. Osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, lub osoba fizyczna może zostać członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
 5. Członkiem zwyczajnym lub wspierającym Stowarzyszenia nie może być osoba fizyczna, która:
  1. została pozbawiona praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,
  2. została prawomocnie skazana na karę pozbawienia wolności, bez warunkowego jej zawieszenia,
  3. została ubezwłasnowolniona całkowicie lub częściowo,
  4. jest członkiem innego stowarzyszenia, którego cele statutowe są istotnie zbieżne 
z celami Stowarzyszenia. Listę stowarzyszeń, których cele są istotnie zbieżne, prowadzi Zarząd.
 6. Wniosek o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia składa się Zarządowi w formie deklaracji przesłanej drogą elektroniczną lub listownie.
 7. O przyznaniu członkostwa lub odmowie przyznania członkostwa zarówno w przypadku członka zwyczajnego jak i wspierającego decyduje uchwała Zarządu Stowarzyszenia. Uchwała Zarządu jest w tym przedmiocie ostateczna.
 8. Osoba fizyczna ubiegająca się o członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu, może zostać przyjęta w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia, pod warunkiem uzyskania rekomendacji jednego członka zwyczajnego.
 9. Osoba fizyczna lub prawna staje się członkiem zwyczajnym lub wspierającym na podstawie uchwały Zarządu po uiszczeniu składki członkowskiej wraz z jednorazową opłatą wpisową.
 10. Prawa członków Stowarzyszenia, w zależności od rodzaju członkostwa są następujące:
  1. Członkowie zwyczajni i wspierający mają prawo:
   1. uczestniczenia w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
   2. korzystania ze źródeł informacji i wiedzy Stowarzyszenia na zasadach określonych uchwałą Zarządu,
   3. korzystania, na zasadach określonych uchwałą Zarządu, ze składników majątkowych Stowarzyszenia zakupionych do wspólnego użytku członków,
   4. korzystania z innej pomocy i usług określonych przez Stowarzyszenia.
  2. Członkom zwyczajnym przysługuje ponadto:
   1. prawo udziału i głosowania na Walnym Zgromadzeniu i współdecydowania 
o sprawach Stowarzyszenia,
   2. czynne i bierne prawo wyborcze do organów Stowarzyszenia, spełniane osobiście.
   3. Członkom wspierającym przysługuje prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu bez prawa głosu
 11. Członkowie zwyczajni i wspierający Stowarzyszenia obowiązani są:
  1. przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia,
  2. nie podejmować działań sprzecznych z celami Stowarzyszenia,
  3. dbać o dobre imię Stowarzyszenia, popierać cele i przedsięwzięcia Stowarzyszenia oraz czynnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia,
  4. zachować dyskrecję w sprawach wewnętrznych Stowarzyszenia,
  5. regularnie uiszczać składki w wysokości i terminach ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia,
  6. aktualizować dane korespondencyjne i osobowe.
 12.  W przypadku braku aktualizacji danych korespondencyjnych poprzez formularz aktualizacyjny dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia, korespondencję Stowarzyszenia wysłaną na adres ostatnio podany przez członka zwyczajnego lub wspierającego, będzie uznawać się za skutecznie doręczoną.
 13. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  1. wystąpienia ze Stowarzyszenia członka zwyczajnego lub wspierającego złożonego drogą elektroniczną lub listownie, z dniem wystąpienia,
  2. śmierci osoby fizycznej będącej członkiem zwyczajnym lub wspierającym,
  3. utraty osobowości prawnej przez osobę prawną będącą członkiem wspierającym,
  4. przystąpienia członka zwyczajnego lub wspierającego do innego stowarzyszenia, 
o którym mowa w art. III ust. 5 pkt 4 Statutu,
  5. skreślenia z listy członków członka zwyczajnego lub wspierającego podjętego uchwałą Zarządu w przypadku, gdy członek w sposób rażący narusza postanowienia niniejszego Statutu oraz uchwały organów Stowarzyszenia, narusza dobre imię Stowarzyszenia, działa na szkodę Stowarzyszenia, nie uczestniczy w pracach i aktywnościach Stowarzyszenia przez okres dłuższy niż jeden rok, jak również, gdy jego postępowanie jest sprzeczne z zasadami etyki zawodowej. Od uchwały Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków w tym przedmiocie jest ostateczna,
  6. zalegania z płatnością składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 60 dni kalendarzowych.
 14. W przypadkach uzasadnionego podejrzenia, że członek zwyczajny lub wspierający w sposób rażący narusza postanowienia niniejszego Statutu oraz uchwały organów Stowarzyszenia, narusza dobre imię Stowarzyszenia, działa na szkodę Stowarzyszenia, jak również, gdy jego postępowanie jest sprzeczne z zasadami etyki zawodowej, Zarząd może podjąć uchwałę o zawieszeniu członka w jego prawach na okres maksymalnie do 2 lat. Od uchwały Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków w tym przedmiocie jest ostateczna.
 1. Organami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zgromadzenie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna,
 2. Uchwały organów Stowarzyszenia podejmowane są w następujący sposób:
  1. Uchwały Walnego Zgromadzenia z zastrzeżeniem art. IV ust. 2 pkt. 2 i 3 podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków zwyczajnych. Przy równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego. W zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu Zarząd może wyznaczyć drugi termin, w którym uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych. W przypadku braku quorum podejmować można jedynie uchwały nad sprawami zawartymi w porządku obrad.
  2. Uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące zmiany statutu podejmowane są większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków zwyczajnych. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie Zarząd ma prawo wyznaczenia drugiego terminu, w którym uchwały dotyczące zmiany statutu podejmowane są większością 2/3 głosów obecnych członków zwyczajnych.
  3. Uchwała dotycząca rozwiązania Stowarzyszenia może zostać podjęta większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków zwyczajnych.
  4. Uchwały pozostałych organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków tych organów, w przypadku równiej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego danego organu.
 3. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
 4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd raz na cztery lata. O terminie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd powiadamia członków zwyczajnych pocztą elektroniczną lub listem poleconym przynajmniej na 14 dni kalendarzowych przed datą Zgromadzenia. Wraz z zawiadomieniem udostępniany jest członkom zwyczajnym porządek dzienny Zgromadzenia.
 5. W przypadkach szczególnych Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Zwyczajnych na wniosek: Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz jeżeli żąda tego jedna piąta członków Stowarzyszenia nie później niż 30 dni od wpłynięcia wniosku. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia oraz w zawiadomieniu musi być określony przedmiot Nadzwyczajnego Zgromadzenia oraz jego termin.
 6. Każdy członek zwyczajny ma jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.
 7. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały w przedmiotach zapowiedzianych 
w zawiadomieniu, zaś w innych kwestiach, za zgodą zwykłej większości członków, o ile istnieje quorum.
 8. Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy Prezes lub Wiceprezes Zarządu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia prowadzi obrady zgodnie z wewnętrznym regulaminem Stowarzyszenia dotyczącym obrad Walnego Zgromadzenia.
 9. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są w głosowaniu jawnym chyba, że Zgromadzenie w wyniku głosowania zdecyduje o zarządzeniu w danym przedmiocie głosowania tajnego lub zarządzi je Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
 10. Walne Zgromadzenie wybiera spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia, Zarząd 
i Komisję Rewizyjną. Liczebność i skład organów uchwala Walne Zgromadzenie. Wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym. W zależności od bieżących potrzeb Stowarzyszenia, Zarząd składa się z 3 – 7 osób a Komisja Rewizyjna z 3 – 5 osób.
 11. O wybór do władz statutowych Stowarzyszenia może ubiegać się członek zwyczajny Stowarzyszenia pod warunkiem zgłoszenia swojej kandydatury na piśmie na ręce aktualnego Prezesa Zarządu najpóźniej na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 12. Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym wybiera Prezesa Zarządu spośród osób wybranych do Zarządu, które są członkami zwyczajnymi przez okres co najmniej 3 lat i które wyraziły chęć kandydowania na funkcję Prezesa Zarządu.
 13. Zarząd konstytuuje się we własnym gronie, przydzielając funkcję Sekretarza i Skarbnika. Zarząd wybiera ze swego grona dwóch Wiceprezesów oraz może powierzać pozostałym członkom stałą lub czasową odpowiedzialność za realizację określonych projektów.
 14. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona Przewodniczącego.
 15. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 16. Kadencja wybieranych organów Stowarzyszenia trwa cztery lata, przy czym możliwy jest ponowny wybór członka na kolejne kadencje. Kadencja aktualnych organów Stowarzyszenia trwa również cztery lata.
 17. W każdym przypadku powstania wakatu członka organów wybieralnych pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami organ uzupełnia swój skład członków poprzez dokooptowanie brakującego członka, przy czym ilość członków dokooptowanych w ten sposób nie może przekraczać 1/3 liczby wszystkich członków wchodzących w skład danego organu. Wybór taki wymaga zatwierdzenia Zgromadzeniu.
 1. Organem doradczym Stowarzyszenia jest Rada Pogramowa.
 2. Członków Rady Programowej mianuje i odwołuje Prezes Zarządu na podstawie odpowiedniej uchwały Zarządu Stowarzyszenia. Czas pełnienia funkcji członka Rady Programowej nie jest ograniczony. Prezes Zarządu może mianować i odwołać Przewodniczącego Rady Programowej 
i Wiceprzewodniczących Rady Programowej.
 3. Członkowie Rady Programowej mogą być wybierani spośród osób cieszących się nienaganną opinią i autorytetem w środowisku związanym z rozwojem rynku pracy, edukacji oraz środowisku zawodowym.
 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  1. kształtowanie długofalowej polityki Stowarzyszenia,
  2. dokonywanie wyboru organów Stowarzyszenia,
  3. zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za okres kadencji,
  4. udzielanie absolutorium Zarządowi za okres kadencji,
  5. podjęcie uchwały o zmianie Statutu,
  6. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. kierowanie działalnością Stowarzyszenia, zarządzanie jego majątkiem oraz reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  2. przygotowanie obrad Walnego Zgromadzenia,
  3. uchwalanie rocznych projektów budżetu i planu działania Stowarzyszenia,
  4. zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych, bilansu i rachunku zysków i strat Stowarzyszenia oraz podejmowanie decyzji w sprawach przeznaczenia zysku lub pokrycia straty,
  5. podejmowanie decyzji w sprawie uczestniczenia Stowarzyszenia w spółkach kapitałowych i fundacjach,
  6. uchwalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia,
  7. podejmowanie uchwał w sprawie nadania, utraty i zawieszenia członkostwa,
  8. ustalanie wysokości i trybu płatności składki członkowskiej oraz opłaty wpisowej przez członków zwyczajnych i wspierających,
  9. ustanawianie pełnomocników do dokonania określonej czynności, albo określonego rodzaju czynności.
  10. i inne nienależące do kompetencji pozostałych organów.
 3. Składanie oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia oraz zaciąganie zobowiązań majątkowych wymaga współdziałania i podpisu dwóch członków Zarządu, z wyjątkiem art. VI ust. 5 pkt. 5.
 4. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się co najmniej raz na miesiąc, Zarząd może pracować także przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji. Podczas posiedzeń Zarządu uchwały zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jego członków. Przy równiej licznie głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
 5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. bieżąca kontrola działalności Stowarzyszenia pod względem przestrzegania przepisów prawnych oraz postanowień Statutu, dokonywana co najmniej raz na kwartał,
  2. kontrola działalności finansowej i gospodarczej Stowarzyszenia, dokonywana co najmniej raz w roku,
  3. opiniowanie corocznego sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia,
  4. sporządzanie rocznego sprawozdania z wyniku kontroli działalności i sprawozdania finansowego,
  5. zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia reprezentowanego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w zakresie zawierania i rozwiązywania umów z członkami Zarządu,
  6. stawianie wniosku co do udzielenia absolutorium Zarządowi.
 6. Do kompetencji Rady Programowej należy:
  1. wspieranie bieżącej działalności i troska o dobre imię Stowarzyszenia,
  2. na prośbę i w zakresie wskazanym przez Zarząd reprezentowanie Stowarzyszenia 
w mediach i debatach publicznych,
  3. opiniowanie zakresu merytorycznego najważniejszych projektów Stowarzyszenia,
 7. Zarząd zobowiązany jest do publikacji na stronie internetowej Stowarzyszenia corocznego sprawozdania z działalności Stowarzyszenia. Sprawozdanie dostępne będzie dla członków Stowarzyszenia.
 8. Komisja Rewizyjna zobowiązana jest do publikacji na stronie internetowej Stowarzyszenia corocznego sprawozdania z wyniku kontroli działalności i wyniku z kontroli sprawozdania finansowego Stowarzyszenia. Sprawozdanie dostępne będzie dla członków Stowarzyszenia.
 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
  1. ze składek członkowskich,
  2. z darowizn i spadków,
  3. z dochodów z własnej działalności gospodarczej,
  4. z dochodów majątku Stowarzyszenia,
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.
 3. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
 4. Stowarzyszenie odpowiada wyłącznie swoim majątkiem. W żadnym wypadku członkowie Stowarzyszenia nie odpowiadają za zobowiązania Stowarzyszenia własnym majątkiem.
 5. Stowarzyszenie dla realizacji swych celów może powołać inne organizacje w granicach prawem dopuszczalnych.
 1. W razie likwidacji Walne Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi po zaspokojeniu jego wierzycieli.
 2. Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Likwidacyjną lub Likwidatora, który przeprowadzi postępowanie likwidacyjne Stowarzyszenia.