Media

Zapraszamy do zapoznania się z opublikowanymi dotychczas materiałami dotyczącymi idei mentoringu i płynących z niego korzyści, działalności PSM oraz zjawisk związanych z międzykulturowym transferem wiedzy, wartości, postaw i kompetencji.

W 2013 roku Polskie Stowarzyszenie Mentoringu zrealizowało badanie, na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,”Mentoring w praktyce polskich przedsiębiorstw” W ramach projektu: „Ewaluacja tematyczna: Mentoring – popularność i skala wykorzystania mentoringu w polskich przedsiębiorstwach, ocena skuteczności tego narzędzia przez przedsiębiorstwa, ścieżki wyboru i edukacji mentorów”.
Celem projektu było dostarczenie wiedzy na temat:

  • Praktyk związanych z wykorzystaniem mentoringu w polskich przedsiębiorstwach (w tym: rozpowszechnienia mentoringu, form mentoringu, funkcji mentoringu, zasad doboru mentorów i ich uczniów)
  • Zagranicznych trendów w dziedzinie mentoringu oraz doświadczeń polskich firm związanych z wykorzystaniem mentoringu
  • Standardów dotyczących kształcenia mentorów oraz realizacji programów mentoringowych
  • Kodów kulturowych obecnych we współczesnej kulturze masowej, związanych z następującymi pojęciami: „mentoring”, „lider” „przywódca/przywództwo”
  • Słabych i mocnych stron mentoringu jako formy rozwoju zawodowego
  • Korzyści dostarczanych przedsiębiorstwom przez mentoring

Czas dla mentora PersonelPlus 01 2013

Mentoring po debacie Think Tank 17 2013

Rozmowa z Joanną Malinowską-Parzydło, prezesem PSM